1979 - M. Lemoine.jpg
1979 - M. Lemoine
1979 12  - R. Nino.jpg
1979 12 - R. Nino
1979 12 17 - R. Nino.jpg
1979 12 17 - R. Nino
1980 01 30 - R. Nino et M. Lemoine.jpg
1980 01 30 - R. Nino et M. Lemoine
1980 02 10 - R. Nino.jpg
1980 02 10 - R. Nino
1982 02 11 - DCDL.jpg
1982 02 11 - DCDL
1983 01 22 - DCDL.jpg
1983 01 22 - DCDL
1983 02 05 - DCDL Finale.jpg
1983 02 05 - DCDL Finale